Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

4. februára 2014

Poézia a rytmus

Poznáme mnoho rôznych definícií poézie, ale ani jedna nie je úplná. Charakterizovať poéziu v komplexnosti je totiž veľmi ťažké. Z hľadiska literárnej teórie môžeme zjednodušene povedať, že poézia je viazaná reč. Viazanosť znamená organizovanosť, prepojenosť s formou a prítomnosť istých pravidiel.

Viazanosť básnickej reči je daná hlavne jej veršovým a strofickým členením, v mnohých prípadoch rýmom a predovšetkým usporiadaním zvukových prvkov. Báseň musí mať rytmus! Osobitne to platí pre básne písané vo viazanom verši, ale aj báseň napísaná voľným veršom musí mať svoj rytmus a usporiadanosť, svoje pravidlá, aby to nebola len próza rozložená do kratších riadkov.


Rytmus je pravidelné striedanie fáz či prvkov istého deja; v poézii – pravidelné striedanie jazykovo-zvukových prvkov.

V súčasnej poézii sa využíva takzvaný sylabotonický verš, v ktorom ide o pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík. V slovenčine je prízvuk spravidla na prvej (a ďalší na tretej) slabike slova.

Príklady (prízvučná slabika je označená podčiarknutím):

domov, domáci, domovina,
cesta, na ceste     (predložky zvyčajne „strhávajú“ prízvuk),
cesta a | domov, zľakol sa, prišiel | s bratom.

Príklady z poézie     (všimnite si rým)      ↓

Kriesi|li nám | Sväto|pluka.                      (A)
Jeho | svadba, | jeho | boje                      (B)
zdali | sa nám | obno|vením                     (C)
starých | dejov | gréckej  |Tróje.               (B)         (S. H. Vajanský)
                                            
Z belavej | rany | mesiaca                      (A)
obloha | modro | krváca                          (A)
a javor, | vetrom | došľa|haný,                (B)
vetvy jej | skladá | do tej | rany.              (B)           (Teodor Križka)


Zdá sa vám to ťažké? Nerozumiete tomu? Netreba sa báť – troškou štúdia a cviku sa to napraví...

Mám radu: Najprv sa bližšie pozrite na verš básnikov štúrovskej generácie. Štúrovci pravidelne striedali verše s rovnakým počtom slabík (bez ohľadu na ich prízvučnosť), pričom rýmovo spájali rovnako dlhé verše.

Príklady:

Trinásťslabičný verš (Samo Chalupka – Mor ho!)
Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia:
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

10 + 8 slabičný verš (Andrej Sládkovič – Detvan)
10        Stojí vysoká divá Poľana,
8          mať stará ohromných stínov,
10        pod ňou dedina Detvou volaná,
8          mať bujná vysokých synov.

Štúrovský sylabický verš, založený na počte slabík vo verši, vychádza z ľudovej slovesnosti. Môže nám poslúžiť v začiatkoch ako prostriedok výučby, aby sme sa naučili rozumieť básnickému rytmu a pracovať s ním. Takéto veršovanie sa v súčasnosti považuje za prekonané. Ako bolo uvedené na začiatku, v súčasnej poézii sa využíva sylabotonický verš.

Odporúčaná literatúra:

Michal Harpáň: Teória literatúry
František Štraus: Príručný slovník literárnovedných termínov
Jozef Urban: Utrpenie mladého poeta

Spracoval: Ján Maršálek

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.