Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

4. apríla 2013

Prozaické žánre a ich charakteristika

Umelecká literatúra sa delí na tri základné oblasti – ide o takzvané literárne druhy: lyrika, epika, dráma; alebo podľa novšieho chápania: poézia (viazaná reč), próza (neviazaná reč), dráma (dialóg).
Jednotlivé literárne druhy sa ďalej delia na žánre a žánrové formy.
Pod označením „próza“ rozumieme všetky neveršované a nedramatické literárne diela – hlavne umelecké, ale čiastočne aj diela vecnej literatúry a diela publicistické.
 

Žánre umeleckej prózy


Román: Veľký prozaický žáner epiky (najmenej sto strán). Spravidla zachytáva väčší počet postáv a dlhšie časové obdobie. Jednotlivé postavy prechádzajú vývinom, dôležité je zobrazenie vzťahov, či už spoločenských alebo osobných. V románe je kľúčovou kategória rozprávača – prostredníctvom rozprávača autor vypovedá príbeh. Román musí mať premyslenú stavbu a štruktúru, aby bol primerane prehľadný. Zobrazenie jednotlivých postáv musí byť diferencované (hlavné postavy – vedľajšie postavy – okrajové postavy). Premyslené usporiadanie všetkých zložiek diela sa nazýva kompozícia.

Novela: Prozaický žáner stredného rozsahu (zhruba 50 až 100 strán). Dej máva zvyčajne pomerne rýchly spád s prekvapivým obratom. Postavy novely bývajú už na začiatku charakterovo vyprofilované, neprechádzajú takým zložitým vývinom ako v románe.

Poviedka: Malá epická forma. Stvárňuje jednotlivú udalosť zo života človeka, zvyčajne bez vedľajších epizód. O živote postáv v minulosti – pred začiatkom deja – sa autor zmieňuje len akoby mimochodom; dôležitá je náznakovosť a zároveň hutnosť, aby bolo možné na malej ploche dostatočne vykresliť situáciu a dej. Ozdobou poviedky je dobrá pointa (pôsobivé zakončenie).

Ďalšie žánre umeleckej prózy: rozprávka, povesť, legenda, bájka a iné.

Žánre literárnej publicistiky


Esej: Druh umelecko-náučnej prózy, kratšia alebo aj dlhšia úvaha, v ktorej sa spája faktografia s autorovým spôsobom uvažovania. Autor píše o faktoch, ale zvýrazňuje pritom svoj uhol pohľadu. Dôležitý je tu pekný jazyk a štýl, literárna vycibrenosť.

Fejtón: Vo fejtóne sa s využitím humoru, irónie a satiry pranierujú nezdravé javy života. Spracúva aktuálne problémy, a to ľahkou a zábavnou formou, no nemalo by ísť iba o podanie holej informácie, ale o jej duchaplné priblíženie. Má malý rozsah, v periodikách sa zvyčajne tlačí odlišným typom písma (kurzívou).

Reportáž / riport: Cieľom reportáže je bezprostredne a pútavo podať informácie o nejakej udalosti. Podstatným znakom je vecnosť, dokumentárnosť, faktografickosť. Reportáž malého rozsahu sa nazýva riport.

Recenzia / kritika: Recenzia je odborné posúdenie literárneho alebo iného umeleckého diela. Autor v nej dielo kriticky posudzuje, čo v plnom význame slova znamená, že si všíma nielen negatívne, ale aj pozitívne stránky. Recenzent by mal dielo posudzovať na základe vopred stanovených kritérií a znalosti problematiky. Obsažné a podrobné hodnotenie sa nazýva kritika.

Glosa: Krátky publicistický útvar – poznámka, vyjadrenie názoru, postoja, respektíve pripomenutie istého javu s naznačením súvislostí a osobného postoja autora.

Niektoré ďalšie (literárno-)publicistické žánre: úvaha (úvodník), rozhovor, komentár, črta, humoreska.

Spracoval: Ján Maršálek

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ak chcete pridať svoj komentár k článku, nech sa páči.
Diskusia je moderovaná, komentár preto nebude publikovaný hneď,
ale až po jeho schválení administrátorom.
Ďakujeme.